6.2 Úsek sociálně-právní ochrany dětí | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je neděle 16.12.2018
Svátek má Albína, zítra Daniel

Upoutávka

Rozsvícení vánočního stromu
Akce Sedlčany 2018
Pokus o český rekord
Soutěžní výstava modelů
Vánoce v muzeu
webový průvodce
Sedlčanská kotlina - kalendář akcí 2018
Prosinec
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

6.2 Úsek sociálně-právní ochrany dětí

6.2 Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Oblast řešené problematiky

V rámci legislativních povinností je Městským úřadem Sedlčany na tomto Úseku zajišťováno plnění úkolů při výkonu sociálně-právní ochrany dětí − ve smyslu jeho práva na život, příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání a ochranu dítěte před tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním a vykořisťováním.

Prioritním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte.

 

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu;
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění;
 • působení směřující k obnovení funkcí rodiny;
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině, přičemž je zdůrazněno, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.

 

Sociálně-právní ochrana se poskytuje zejména dítěti, které na území České republiky:

 • má trvalý pobyt;
 • má podle zvláštního právního předpisu, upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů;
 • podalo návrh na zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, nebo
 • je oprávněno trvale pobývat, nebo
 • pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky, nebo které pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.

 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva rodičovské odpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají povinnou školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití);
 • které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických či právnických osob, odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu opakovaně umísťovány do zařízeních zajišťujících nepřetržitou péči o děti;
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, azyl − odloučenými od svých rodičů, případně jiných osob odpovědných za jejich výchovu, pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou nebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

 

Každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

Každé dítě má právo požádat orgán sociálně-právní ochrany o pomoc.

Jiné státní orgány (např. školy, zdravotnická zařízení, ústavní zařízení aj.) jsou povinny oznámit orgánu sociálně-právní ochrany skutečnosti, které nasvědčují, že jde o děti výše uvedené.

 

Výkon sociálně-právní ochrany je zajišťován každý pracovní den, v rozsahu stanovené pracovní doby, včetně zaměstnavatelem určené přestávky na oběd.

 

Pracovní doba 

pondělí

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

úterý

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:30 hod.

středa

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

čtvrtek

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:30 hod.

pátek

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:00 hod.

 

V mimopracovní době, pro situace bezprostředního ohrožení dítěte a pro případy zajištění neodkladné péče dítěti, jehož život, normální vývoj nebo jehož důležitý zájem je ohrožen nebo narušen, je zabezpečen výkon činností i nad rámec pracovní doby, a to pro případy:

 • uplatnění návrhu soudu na nařízení předběžného opatření v případě bezprostředního ohrožení dítěte, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jehož život je vážně ohrožen,
 • pro poskytování součinnosti soudu při bezodkladném výkonu nařízeného předběžného opatření,
 • pro potřebu součinnosti orgánům činným v trestním řízení – např. účast při neodkladném výslechu nezletilého dítěte.

Spolupracující orgány a instituce mají možnost kontaktovat sociální pracovníky OSPOD Sedlčany na pohotovostním telefonním čísle.

 

STÍŽNOSTI a PODNĚTY vztahující se k práci Odboru sociálních věcí/OSPOD Sedlčany lze uplatnit dle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností (předpis města Sedlčany č. RM 1/2018).

 

VZORY pro podání/sepsání návrhů ve věci nezletilých dětí k soudům

Pokud rodiče nezletilých dětí zvažují řešit rodinnou situaci soudní cestou, mohou se se žádostí o sepsání návrhu obrátit přímo na instituci každého soudu v ČR, neboť ten má povinnost pomoci občanům uplatnit návrh formou protokolárního podání.

Pokud si rodiče chtějí návrh vypracovat k podání sami, mohou využít vzory soudních návrhů na webu Města Sedlčany/Městského úřadu Sedlčany nebo webu Krajského úřadu Středočeského kraje, kde jsou vzorové materiály k dispozici ke stažení (např. návrh na úpravu povinností a práv rodičů k nezletilým dětem, návrh na úpravu péče a výživy k nezletilému dítěti, návrh na svěření nezletilého dítěte do společné péče rodičů, návrh na zvýšení výživného, návrh na úpravu styku rodiče a nezletilého dítěte ad.).

Příslušnost soudu k řešení je dána bydlištěm nezletilého dítěte.

Občané správního regionu OÚ ORP Sedlčany uplatňují návrhy k Okresnímu soudu v Příbrami, občané s bydlištěm v obci a částech obce Sedlec-Prčice k Okresnímu sodu v Benešově.

Kontaktní adresy:

Okresní soud v Příbrami

Milínská 167

261 28 Příbram

       

Okresní soudu v Benešově

Masarykovo náměstí 223

256 01 Benešov