Zemědělství | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je čtvrtek 20.9.2018
Svátek má Oleg, zítra Matouš

Upoutávka

Sedlčanské farmářské trhy 2018
Zasazení stromu republiky
Hobby Auto Rallycross 23.9.2018
Slavnostní odhalení pamětní desky TGM
Beach kurt
Položení kytice k památníku u Doubravice
Sedlčany za první republiky - výstava v muzeu
Akce Sedlčany 2018
Sedlčanská kotlina - kalendář akcí 2018
webový průvodce
Virtuální prohlídky
Září
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Zemědělství

 • Ing. Vladimír Mrázek

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb.,, kterou se upravují některé podrobnosti ZPF, vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, orgán ochrany zemědělského půdního fondu

 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha

 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na ZPF

 • rozhoduje o výši odvodů za odnětí půdy ze ZPF

 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu

 • rozhoduje, zda je pozemek součástí ZPF

 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu

 • provádí kontrolu dodržování zákona v zákoně stanovených případech

 • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje

 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací

 • projednává správní delikty

 

Včelařství

Ochranu včel řeší:

 1. zákon č. 326/2004 o rostlinolékařské péči
 2. vyhláška č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti:

Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí (dále jen „ošetřovatel porostů“), nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud nemá k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň

5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a o směrech hromadného letu včel, získané od obecního úřadu, a v dalších případech stanovených prováděcím právním předpisem; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné za okolností stanovených prováděcím právním předpisem (dále jen „použití nebezpečné pro včely“).

Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání (dále jen „uživatel pozemku“) a hodlá na něm používat přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků uvedených v předchozím odstavci projednat opatření k ochraně včel s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena (dále jen „dotčení chovatelé včel“) a s místně příslušným obecním úřadem.

Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalých stanovišť včelstev (písemně každoročně do konce února) a hromadný let včel. Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním, pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.

Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků.

Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu Státní veterinární správy.

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj Inspektorát Příbram

Žižkova 489
261 01 Příbram II.
Tel.: 318 626 692, 318 626 306
Fax: 318 626 306
http://www.svscr.cz
e-mail: insp.pribram.kvss@svscr.cz

Zaplevelení

Problematika týkající se škodlivých organismů, zaplevelování pozemků a invazních druhů rostlin je řešena

 • zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zá­konů
 • vyhláškou č. 215/2008 Sb., ze dne 11. června 2008, o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů (dále jen „vyhláška č. 215/2008 Sb.“)

Informace k invazním druhům rostlin a zaplevelení:

Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu (regulované) jsou uvedeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 215/2008 Sb. Jedná se celkem o 13 druhů rostlin mezi které je zařazen např. bolševník velkolepý, perský a Sosnovského. V České republice se v současné době z invazních druhů bolševníku vyskytuje pouze bolševník velkolepý

Bolševník velkolepý - invazní druh
Bolševník velkolepý – invazní druh

Monitoring a průzkum výskytu invazních druhů a výkon působnosti ve věci opatření proti zavlékání a rozšiřování invazních druhů zajišťuje:

 • v okrese Příbram

Státní rostlinolékařská správa Náměstí T.G. Masaryka 145 261 01 Příbram Tel. 318 626 464

Státní rostlinolékařská péče, Oblastní odbor Praha, Ztracená 1099/10, 161 00 Praha Ruzyně, tel. 235 010 300

Vlastníci pozemků a osoby užívající je z jiného právního důvodu

 • jsou povinni zajišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů (např. pcháč oset, chundelka metlice, pýr plazivý, šťovík kadeřavý, tupolistý) i invazních druhů rostlin s obecnou charakteristikou (např. křídlatka česká, netýkavka žláznatá), a to tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí nebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Obecní úřady

 • přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů, stanovených prováděcím právním předpisem a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 • projednávají ve svých obvodech přestupky nebo jiné správní delikty, jde-li o výskyt a šíření plevelů jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty.