Vodní hospodářství | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pátek 14.12.2018
Svátek má Lýdie, zítra Radana

Upoutávka

Soutěžní výstava modelů
Farmářský trh 15.12.
Pokus o český rekord
Rozsvícení vánočního stromu
webový průvodce
Akce Sedlčany 2018
Vánoce v muzeu
Sedlčanská kotlina - kalendář akcí 2018
Sedlčanské farmářské trhy 2018
Prosinec
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Vodní hospodářství

 

 • Ing. Michaela Šmídová
 • Ing. Kateřina Doušová
 • Ing. arch. Maja Langerová
 • Ing. Eva Andertová

Vodoprávní úřad vykonává státní správu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů („vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů („zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dalších navazujících právních předpisů (norem, vyhlášek, nařízeních vlády, metodických postupů apod.) :

 • vydává stavební povolení k provedení vodních děl, jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění :

 • přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
 • stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
 • stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vod
 • stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistírny odpadních vod,
 • stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace
 • stavby na ochranu před povodněmi
 • stavby k vodohospodářským melioracím – zavlažování, odvodňování pozemků
 • stavby, které se zřizují k plavebním účelům v korytech vodních toků nebo na jejich březích
 • stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu
 • stavby odkališť
 • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
 • studny
 • stavby k hrazení bystřin a strží (v působnosti vodního zákona)
 • jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolované podle § 8 vodního zákona

•povoluje nakládání s vodami, nebo jeho změnu jde-li o povrchové vody :

 • k jejich odběru
 • k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
 • k využívání jejich energetického potenciálu
 • k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání
 • k jinému nakládání s nimi

•povoluje nakládání s vodami, nebo jeho změnu jde-li o podzemní vody :

 • k jejich odběru
 • k jejich akumulaci
 • k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny
 • k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou
 • k jinému nakládání s nimi

•vydává povolení k některým činnostem :

 • k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry
 • k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen „říční materiál“) z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku
 • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • k zasypávání odstavených ramen vodních toků
 • k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45)

•vydává kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby

•povoluje nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo podzemních, nebo jeho změnu

•povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

•rozhoduje o tom, zda se jedná o vodní dílo a o změně kategorie vodního díla

•vydává rozhodnutí o stanovení ochranných pásem, o jejich změně či zrušení

•schvaluje havarijní plány

•provádí vodoprávní dozor, dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad

•přijímá ohlášení vodních děl (ČOV do 50 EO, označené CE), vodohospodářských úprav, udržovacích prací a obnovy vodních děl

•uděluje souhlas rozhodnutím dle § 17 vodního zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry :

 • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry
 • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
 • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích, § 67 vodního zákona tím není dotčen
 • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku
 • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod

•vydává vyjádření dle § 18 vodního zákona

•přijímá majetkovou a provozní evidenci vodovodů, kanalizací ČOV, úpraven vody, zpracovává je a odesílá na MŽP

•účastní se povodňových prohlídek

•řídí práce při zneškodňování havárií

•ukládá pokuty za porušení vodního zákona a jiné správní delikty dle vodního zákona a zákona o přestupcích

•ukládá rozhodnutím provedení nápravných opatření a lhůty pro zjednání nápravy

•vede vodoprávní evidenci

•podává informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

•přijímá pravidelné zprávy o výsledcích technickobezpeč­nostního dohledu nad vodními díly

Havárie
Studny, asanace studny, dezinfekce vody
Stanovení záplavového území - potok Slabá
Stanovení záplavového území - Počepický potok
Stanovení záplavového území - Prčický potok

Stanovení záplavového území - Varovský potok

PřílohaVelikost
PDF icon Žádost o podporu na domovní čističku odpadních vod - Ministerstvo životního prostředí ČR, Výzva č. 1729.48 KB
PDF icon č. 1 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami447.15 KB
PDF icon č. 2 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob domácností339.32 KB
PDF icon č. 3 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových304.54 KB
PDF icon č. 4 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních331.53 KB
PDF icon č. 5 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob domácností307.86 KB
PDF icon č. 6 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob domácností298.23 KB
PDF icon č. 7 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu311.32 KB
PDF icon č. 8 Žádost o stavební povolení k vodním dílům386.67 KB
PDF icon č. 9 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod studní nebo jinému vodnímu dílu 384.81 KB
PDF icon č. 10 Žádost o stavební povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace395.77 KB
PDF icon č. 11 Žádost o udělení souhlasu269.84 KB
PDF icon č. 12 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu316.43 KB
PDF icon č. 13 Žádost o vyjádření297.35 KB
PDF icon č. 14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl424.52 KB
PDF icon č. 15 Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla vodohospodářských úprav279.07 KB
PDF icon č. 16 Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni domácnosti289.65 KB
PDF icon č. 17 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod304.05 KB
PDF icon č. 18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod309.32 KB
PDF icon č. 19 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel311.38 KB
PDF icon č. 20 Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje384.77 KB
PDF icon č. 21 Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla403.53 KB
PDF icon č. 22 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních373.13 KB
PDF icon č. 23 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek1.42 MB
PDF icon č. 24 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod238.24 KB
PDF icon č. 25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla270.45 KB
PDF icon č. 26 Žádost o vydání společného povolení421.03 KB
PDF icon č. 27 Společné oznámení záměru337.55 KB
PDF icon č. 28 Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb.186.09 KB
PDF icon č. 29 Ohlášení dokončení stavby294.35 KB