Zemědělství | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je sobota 19.1.2019
Svátek má Doubravka, zítra Ilona

Upoutávka

Pokus o český rekord
Sedlčanská přehrada
Veřejné bruslení - leden
Kostel sv. Martina
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Rozsvícení vánočního stromu
Kostel sv. Martina
Sedlčany
Sedlčansko
Ssedlčanské náměstí
Pohled na zasněžené náměstí
Sedlčansko
Pokus o český rekord
Sedlčany
Městské muzeum
Musík
Sedlčansko
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Musík
Větrný mlýn Příčovy
Vyhlášení reprezentantů města
Sedlčansko
Vánoce v muzeu
Náměstí T. G. M.
webový průvodce
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Leden
P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Zemědělství

 • Ing. Vladimír Mrázek

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb.,, kterou se upravují některé podrobnosti ZPF, vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, orgán ochrany zemědělského půdního fondu

 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha

 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na ZPF

 • rozhoduje o výši odvodů za odnětí půdy ze ZPF

 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu

 • rozhoduje, zda je pozemek součástí ZPF

 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu

 • provádí kontrolu dodržování zákona v zákoně stanovených případech

 • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje

 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací

 • projednává správní delikty

 

Včelařství

Ochranu včel řeší:

 1. zákon č. 326/2004 o rostlinolékařské péči
 2. vyhláška č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti:

Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí (dále jen „ošetřovatel porostů“), nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud nemá k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň

5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a o směrech hromadného letu včel, získané od obecního úřadu, a v dalších případech stanovených prováděcím právním předpisem; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné za okolností stanovených prováděcím právním předpisem (dále jen „použití nebezpečné pro včely“).

Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání (dále jen „uživatel pozemku“) a hodlá na něm používat přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků uvedených v předchozím odstavci projednat opatření k ochraně včel s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena (dále jen „dotčení chovatelé včel“) a s místně příslušným obecním úřadem.

Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalých stanovišť včelstev (písemně každoročně do konce února) a hromadný let včel. Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním, pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.

Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků.

Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu Státní veterinární správy.

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj Inspektorát Příbram

Žižkova 489
261 01 Příbram II.
Tel.: 318 626 692, 318 626 306
Fax: 318 626 306
http://www.svscr.cz
e-mail: insp.pribram.kvss@svscr.cz

Zaplevelení

Problematika týkající se škodlivých organismů, zaplevelování pozemků a invazních druhů rostlin je řešena

 • zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zá­konů
 • vyhláškou č. 215/2008 Sb., ze dne 11. června 2008, o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů (dále jen „vyhláška č. 215/2008 Sb.“)

Informace k invazním druhům rostlin a zaplevelení:

Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu (regulované) jsou uvedeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 215/2008 Sb. Jedná se celkem o 13 druhů rostlin mezi které je zařazen např. bolševník velkolepý, perský a Sosnovského. V České republice se v současné době z invazních druhů bolševníku vyskytuje pouze bolševník velkolepý

Bolševník velkolepý - invazní druh
Bolševník velkolepý – invazní druh

Monitoring a průzkum výskytu invazních druhů a výkon působnosti ve věci opatření proti zavlékání a rozšiřování invazních druhů zajišťuje:

 • v okrese Příbram

Státní rostlinolékařská správa Náměstí T.G. Masaryka 145 261 01 Příbram Tel. 318 626 464

Státní rostlinolékařská péče, Oblastní odbor Praha, Ztracená 1099/10, 161 00 Praha Ruzyně, tel. 235 010 300

Vlastníci pozemků a osoby užívající je z jiného právního důvodu

 • jsou povinni zajišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů (např. pcháč oset, chundelka metlice, pýr plazivý, šťovík kadeřavý, tupolistý) i invazních druhů rostlin s obecnou charakteristikou (např. křídlatka česká, netýkavka žláznatá), a to tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí nebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Obecní úřady

 • přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů, stanovených prováděcím právním předpisem a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 • projednávají ve svých obvodech přestupky nebo jiné správní delikty, jde-li o výskyt a šíření plevelů jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty.