Vodní hospodářství | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je úterý 17.7.2018
Svátek má Martina, zítra Drahomíra

Upoutávka

Setkání po letech 2018
MEJDAN PRO FAUNU
Akce Sedlčany 2018
Minigolf Počepice
Husova kazatelna
Větrný mlýn u Příčov
webový průvodce
Oceňování úspěšných žáků
Sedlčanská kotlina - kalendář akcí 2018
Zámek Radíč
Beach kurt Sedlčany
Vrchotovy Janovice
Beach kurt
nám. T.G.M.
Slapská přehrada
Sedlčanské farmářské trhy 2018
Virtuální prohlídky
rozhledna Drahoušek
Červenec
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Vodní hospodářství

 

 • Ing. Michaela Šmídová
 • Ing. Kateřina Doušová
 • Petr Vondráček, Dis.
 • Ing. arch. Maja Langerová

Vodoprávní úřad vykonává státní správu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů („vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů („zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dalších navazujících právních předpisů (norem, vyhlášek, nařízeních vlády, metodických postupů apod.) :

 • vydává stavební povolení k provedení vodních děl, jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění :

 • přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
 • stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
 • stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vod
 • stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistírny odpadních vod,
 • stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace
 • stavby na ochranu před povodněmi
 • stavby k vodohospodářským melioracím – zavlažování, odvodňování pozemků
 • stavby, které se zřizují k plavebním účelům v korytech vodních toků nebo na jejich březích
 • stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu
 • stavby odkališť
 • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
 • studny
 • stavby k hrazení bystřin a strží (v působnosti vodního zákona)
 • jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolované podle § 8 vodního zákona

•povoluje nakládání s vodami, nebo jeho změnu jde-li o povrchové vody :

 • k jejich odběru
 • k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
 • k využívání jejich energetického potenciálu
 • k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání
 • k jinému nakládání s nimi

•povoluje nakládání s vodami, nebo jeho změnu jde-li o podzemní vody :

 • k jejich odběru
 • k jejich akumulaci
 • k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny
 • k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou
 • k jinému nakládání s nimi

•vydává povolení k některým činnostem :

 • k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry
 • k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen „říční materiál“) z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku
 • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • k zasypávání odstavených ramen vodních toků
 • k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45)

•vydává kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby

•povoluje nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo podzemních, nebo jeho změnu

•povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

•rozhoduje o tom, zda se jedná o vodní dílo a o změně kategorie vodního díla

•vydává rozhodnutí o stanovení ochranných pásem, o jejich změně či zrušení

•schvaluje havarijní plány

•provádí vodoprávní dozor, dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad

•přijímá ohlášení vodních děl (ČOV do 50 EO, označené CE), vodohospodářských úprav, udržovacích prací a obnovy vodních děl

•uděluje souhlas rozhodnutím dle § 17 vodního zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry :

 • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry
 • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
 • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích, § 67 vodního zákona tím není dotčen
 • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku
 • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod

•vydává vyjádření dle § 18 vodního zákona

•přijímá majetkovou a provozní evidenci vodovodů, kanalizací ČOV, úpraven vody, zpracovává je a odesílá na MŽP

•účastní se povodňových prohlídek

•řídí práce při zneškodňování havárií

•ukládá pokuty za porušení vodního zákona a jiné správní delikty dle vodního zákona a zákona o přestupcích

•ukládá rozhodnutím provedení nápravných opatření a lhůty pro zjednání nápravy

•vede vodoprávní evidenci

•podává informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

•přijímá pravidelné zprávy o výsledcích technickobezpeč­nostního dohledu nad vodními díly

Havárie
Studny, asanace studny, dezinfekce vody
Stanovení záplavového území - potok Slabá
Stanovení záplavového území - Počepický potok
Stanovení záplavového území - Prčický potok

Stanovení záplavového území - Varovský potok

PřílohaVelikost
PDF icon Žádost o podporu na domovní čističku odpadních vod - Ministerstvo životního prostředí ČR, Výzva č. 1729.48 KB
PDF icon Č. 1 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami631.01 KB
PDF icon č. 2 Žádost o povolení k odběru podzemních vod nebo o jeho změnu402.31 KB
PDF icon č. 3 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod589.35 KB
PDF icon č. 4 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních556.59 KB
PDF icon č. 5 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových473.39 KB
PDF icon č. 6 Žádost o povolení k vpouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů 449.09 KB
PDF icon č. 7 Žádost o povolení k některým činnostem525.62 KB
PDF icon č. 8 Žádost o stavební povolení k vodním dílům757.07 KB
PDF icon č. 9 Žádost o stavební povolení k domovnímu odběru podzemních vod 411.96 KB
PDF icon č. 10 Žádost o povolení k užívání vodních děl 537.29 KB
PDF icon č. 11 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace 450.86 KB
PDF icon č. 12 Žádost o udělení souhlasu 627.85 KB
PDF icon č. 13 Žádost o vyjádření480.04 KB
PDF icon č. 14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu 729.93 KB
PDF icon č. 15 Oznámení o užívání stavby vodního díla615.02 KB
PDF icon č. 16 Ohlášení 524.89 KB
PDF icon č. 17 Žádost o povolení k odběru podzemních vod a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu524.99 KB
PDF icon č. 18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů517.24 KB
PDF icon č. 19 Žádost o povolení k vypouštění odpadní vody 877.95 KB
PDF icon č. 20 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod 775.66 KB
PDF icon č. 21 Žádost o stanovéní ochranného pásma vodního zdroje 615.02 KB
PDF icon č. 22 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla595.56 KB
PDF icon č. 23 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod647.76 KB
PDF icon č. 24 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nevo o povolení vyjímky při použití závadných látek 674.02 KB
PDF icon č. 25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla 687.62 KB