Odbor výstavby a územního plánování | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je neděle 16.6.2019
Svátek má Zbyněk, zítra Adolf

Upoutávka

Váchův špejchar
Slapská přehrada
Městské slavnosti ROSA 2019
Závody v aerobiku
Klub důchodců - vystoupení ZUŠ
Městské slavnosti ROSA 2019
Červený Hrádek
Častoboř
Jesenická křížová cesta
Vyhlídka opata Zavorala
Odhalení pamětní desky J. Balabána
Poštovna
Drahoušek
Městské slavnosti ROSA 2019
Husova lípa
Městské slavnosti ROSA 2019
Vrchotovy Janovice
Ostromeč
Husova kazatelna
Městské slavnosti ROSA 2019
Zámek Radíč
Odhalení pamětní desky J. Balabána
Vrškamýk
Městské slavnosti ROSA 2019
Odhalení pamětní desky J. Balabána
Městské slavnosti ROSA 2019
Klub důchodců - vystoupení ZUŠ
webový průvodce
Městské slavnosti ROSA 2019
Větrný mlýn u Příčov
Sedlčanka
náměstí T. G. Masaryka
Červen
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Odbor výstavby a územního plánování

Kde nás najdete?

 • 1. patro budovy na náměstí T.G. Masaryka čp. 34 (sídlo Městské policie)
 • tel: 318 822 682, 318 822 582, 318 821 050
 • fax: 318 692 704

Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např.
Sekretářka A. Caltová – 318 822 582 140, nebo linky nepřidávejte
a dovoláte se na ústřednu, kde Vás přepojí na požadovaného
úředníka.

Pracovníci odboru

Vedoucí odboru:

 • Marie Vašáková, linka 242, Tel.: 318 822 742 242 (VYTÁČET SE MUSÍ VŠECH 12 ČÍSEL! ), mobil: 736 264 656
  vasakova@mesto-sedlcany.cz

Stavební úřad:

Územní plánování:

 

Činnost odboru výstavby

Odbor výstavby a územního plánování vykonává státní správu v přenesené působnosti v daném správním obvodu na úseku:

 • územního rozhodování a stavebního řádu dle stavebního zákona jako obecný stavební úřad,
 • územního plánování

Obvod úřadu územního plánování:
Správní obvod je tvořen správním územím obce s rozšířenou působností Sedlčany, tj. obce : Sedlčany, Dublovice, Nalžovice, Křepenice, Osečany, Radíč, Prosenická Lhota, Štětkovice, Kosova Hora, Kňovice, Příčovy, Jesenice, Sedlec-Prčice, Petrovice, Vysoký Chlumec, Svatý Jan, Krásná Hora nad Vltavou, Milešov, Klučenice, Nechvalice, Nedrahovice, Počepice.

Obvod stavebního úřadu:

V uvedených obcích a jejich částech:

Sedlčany, Dublovice, Nalžovice, Křepenice, Osečany, Radíč, Prosenická Lhota, Štětkovice, Kosova Hora, Kňovice, Příčovy.

Členění odboru:

 • oddělení úřadu územního plánování
 • oddělení stavebního úřadu

Náplň činnosti odboru:

Oddělení úřadu územního plánování

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města
 • pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie)
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování (mimo správní území stavebního úřadu Městského úřadu Sedlčany)
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • vyhodnocuje územní plány a jejich změny
 • sleduje aktuálnost územně plánovací dokumentace a v případě potřeby dává podnět k pořízení změn
 • vydává stanoviska z hlediska využití území v souladu se schválenými dokumenty
 • připravuje smlouvy na práce vyplývající z obsahu činnosti oddělení a sleduje jejich plnění
 • zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s činností odboru, včetně archivace dokumentů  a projektových dokumentací
 • projednává stížnosti dle správního řádu
 • zajišťuje kontrolní a poradenskou činnost v oblasti územního plánování
 • vede evidence  stížností a žádostí o informace na úseku oddělení
 • eviduje generální plné moci a seznamy občanských sdružení a iniciativ
 • vyznačuje účinnost na opatření obecné povahy připravovaná zdejším úřadem územního plánování

 

Oddělení stavebního úřadu

 • poskytuje předběžné územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě územně plánovacích podkladů včetně seznamu dotčených orgánů , o podmínkách vydání souhlasu v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí a o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
 • vede územní řízení  o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu
 • rozhoduje za podmínek stanovených zákonem o možnosti vést zjednodušené územní řízení
 • vydává územní souhlas na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a nedojde ke změně poměrů v území a nárokům na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
 • rozhoduje o spojení územního a stavebního řízení , jsou-li podmínky v území jednoznačné
 • se souhlasem dotčeného orgánu může se žadatelem uzavřít veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně  stavby , která nahradí územní rozhodnutí
 • vykonává další činnosti dle zákona
 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně ve využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu
 • vydává územní souhlas v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí
 • vydává  územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy, jimiž nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu,územního rozhodnutí včetně seznamu dotčených orgánů, o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
 • posuzuje v režimu ohlášení zákonem stanovené jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení, udržovací práce a  výrobky, plnící funkci stavby
 • projednává  v režimu stavebního řízení ty stavby, kde to stavební zákon taxativně stanovuje a stanovuje podmínky pro jejich provedení
 • vede zkrácené stavební řízení v případě uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace na tuto stavbu
 • na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povoluje změnu stavby před dokončením
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení
 • provádí kolaudační řízení staveb, na které vydal stavební povolení
 • u dokončených veřejných staveb k žádosti stavebníků vydává kolaudační souhlas
 • provádí kontrolní prohlídky staveb
 • posuzuje oznámení stavebníků o záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo její části
 • vydává  časově omezené povolení k  předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením
 • stanovuje rozhodnutím, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu
 • rozhoduje o prozatímním užívání staveb ke zkušebnímu provozu a stanoví pro něj podmínky
 • vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu dokončených staveb včetně technologií
 • v případě potřeby nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
 • projednává změny  ve způsobu užívání staveb, v jejich provozním zařízení , ve způsobu výroby nebo jejím podstatném rozšíření či změny v činnosti, mající vliv na život a veřejné zdraví ,život a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí a vydává k těmto změnám souhlas
 • posuzuje záměr o odstranění stavby nebo její části  a  vydává povolení odstranění stavby
 • nařizuje odstranění stavby,terénních úprav a zařízení
 • nařizuje vlastníkům staveb provádění řádné údržby, tam, kde tyto povinnosti nejsou plněny
 • nařizuje provedení nezbytných úprav na stavbách nebo stavebních pozemcích
 • povoluje či nařizuje odstranění nepovolených stavebních úprav nebo staveb
 • nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací na stavbách, které svým stavem ohrožují život či zdraví osob, není-li nezbytné stavbu ihned odstranit
 • zajišťuje soustavnou kontrolní a dozorovou činnost v území nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním povinností vyplývajících ze stavebního zákona a prováděcích předpisů
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku stavebního práva včetně ukládání pokut a sankcí
 • zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s činností oddělení, včetně archivace dokumentů  a projektových dokumentací
 • posuzuje žádosti o nahlédnutí do spisů a projektových dokumentací ve spisovně oddělení
 • projednává stížnosti dle správního řádu
 • zajišťuje kontrolní a poradenskou činnost v oblasti stavebního práva
 • vede evidence  stížností, odvolání  a žádostí o informace na úseku oddělení
 • eviduje generální plné moci a seznamy občanských sdružení a iniciativ
 • vydává stavebníkům ověřené projektové dokumentace včetně tabulky "stavba  povolena"
 • vyznačuje právní moc na usnesení a rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu

 

Odbor vykonává svou činnost zejména na základě následujících právních předpisů (vždy v platném znění):

 • zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích / obecní zřízení/
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích / krajské zřízení /
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 289/1995 Sb.,o lesích / lesní zákon /
 • zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
 • zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství / horní zákon /
 • vyhláška č.172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
 • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě
 • zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně dalších zákonů
 • zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči / veterinární zákon /
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích /energetický zákon/, v platném znění
 • zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření /atomový zákon /
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
 • zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
 • zákon č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému