Odbor sociálních věcí | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je čtvrtek 16.8.2018
Svátek má Jáchym, zítra Petra

Upoutávka

Křížová cesta - Jesenice
Slapská přehrada
Setkání po letech 2018
Hluchá
Cholín
Vrvhotovy Janovice
Křížová cesta - Petrovice
Vrškamýk
Častoboř
Virtuální prohlídky
Tip na výlet - Úklid
Sedlčanská kotlina - kalendář akcí 2018
Častoboř
Vyhlídka opata Zavorala
webový průvodce
Pilský rybník
Sedlčanské farmářské trhy 2018
Akce Sedlčany 2018
Beach kurt
Husova kazatelna
Alenina Lhota
Beach volejbal v Sedlčanech
Rozhledna Onen Svět
Sedlčansko
Častoboř
Srpen
P Ú S Č P S N
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Odbor sociálních věcí

 Kde nás najdete?

 • 1. patro budovy Radnice Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, od schodiště vlevo
 • tel: 318 822 682, 318 822 582, 318 821 050 a znáte-li číslo linky (číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku - např. sekretářka A. Caltová – 318 822 582 140, nebo linky nepřidávejte a dovoláte se na ústřednu, kde Vás přepojí na požadovaného úředníka)
 • fax: 318 692 704

 

Pracovníci odboru

 Vedoucí odboru:
Úsek sociální péče
          agendy - sociální práce řešící nepříznivou situaci a přispívající k sociálnímu začleňování osob
                      - sociální kurátor                       
                      - stanovení úhrady za stravu a péči v případech umístění nezletilého dítěte do domova
                         pro  osoby se zdravotním postižením z rozhodnutí soudu
                      - přestupky na úseku sociálních věcí a sociálně-právní ochrany dětí
                      - vydávání doporučení k uzavření smlouvy v bytech zvláštního určení
 
          agenda  - sociální práce řešící nepříznivou situaci a přispívající k sociálnímu začleňování osob
 
          agendy - sociální práce řešící nepříznivou situaci a přispívající k sociálnímu začleňování osob
                     - zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
                     - opatrovnictví
                     - výdej parkovacích průkazů „O7“ držitelům průkazu mimořádných výhod
 
          agendy  - hospodaření se zdravotnickým materiálem
                      - uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb
 
Úsek sociálně-právní ochrany dětí
          agendy - náhradní rodinná péče
                     - dohody o výkonu pěstounské péče
 
          agendy - náhradní rodinná péče
                     - dohody o výkonu pěstounské péče
 
          agendy - terénní sociální pracovník
                     - kolizní opatrovnictví nezletilých
 
          agenda - terénní sociální pracovník
                     - kolizní opatrovnictví nezletilých
 
          agenda - terénní sociální pracovník
                     - kolizní opatrovnictví nezletilých
 
Úsek výkonu samosprávních a ostatních činností
 
        agendy - šetření pro účely potřeb města Sedlčany
                   - dar/příspěvek na komunální odpad
                   - spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
 
         agenda – sociální pohřby
 
          agendy  - Klub důchodců Sedlčany
                      - tísňová péče Areíon  

Úřední hodiny 

 

pondělí    8.00 - 12.00    12.30 - 17.00
úterý       8.00 - 12.00    12:30 - 15.00
středa      8.00 - 12.00    12.30 - 17.00
 

Pracovní doba 

 

pondělí   8.00 - 12.00    12.30 - 17.00
úterý      8.00 - 12.00    12.30 - 15.30
středa    8.00 - 12.00     12.30 - 17.00
čtvrtek   8.00 - 12.00     12.30 - 15.30
pátek      8.00 - 12.00     12.30 - 15.00
 

Po dohodě s příslušným pracovníkem lze věc vyřídit kdykoli v pracovní době Městského úřadu.

Činnost, působnost a kompetence:

1. Sociální péče v rámci přenesené působnosti:

 - v obvodu vlastního města

 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • vykonává státní správu na úseku sociálně právní ochrany dětí
 • poskytuje občanům odborné poradenství, případně pomoc při poskytování dávek sociální péče

  - v obvodu obce s rozšířenou působností

 • vykonává státní správu na úseku sociálně právní ochrany dětí
 • vykonává státní správu na úseku péče o těžce zdravotně postižené občany 
 • vykonává státní správu dle zákona o sociálních službách 
 • vykonává státní správu na úseku drogové prevence a pomoci menšinám 
 • vykonává státní správu na úseku zdravotnictví 
 • projednává přestupky na úseku sociálních věcí podle  § 28 a § 29 odst. 1, písm. g) zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky na úseku sociálně právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • vede evidenci a hospodaří s tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem na omamné látky dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vydává pro osoby se zdravotním postižením parkovací průkazy, označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
 • vede agendu správního řízení ve věci stanovení  úhrady za stravu a péči v případech umístění nezletilého dítěte do domova pro osoby se zdravotním postižením z rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření
 • na základě pověření zastupuje obec s rozšířenou působností při uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby u osoby, která dle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce

2. Sociální péče v rámci samostatné působnosti

 • v rámci schváleného rozpočtu dohlíží na činnost a hospodaření Klubu důchodců Sedlčany
 • zajišťuje plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb regionu
 • plní úkoly v oblasti protidrogové politiky
 • spolupracuje se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi a charitativními organizacemi s cílem vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči
 • organizuje a poskytuje sociální péči občanům v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a za podmínek stanovených usneseními orgánů města
 • zajišťuje úkoly související se sociálně právní ochranou dětí
 • zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona o sociálních službách
 • u evidovaných žádostí o umístění do domů s pečovatelskou službou provádí sociální šetření v rodinách žadatelů, případně aktualizační šetření 
 • u zájemců o uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby s místním poskytovatelem – Pečovatelskou službou Sedlčany, provádí sociální šetření za účelem vydání stanoviska a doporučení
 • na základě požadavku soudu provádí šetření u osob, u nichž byl dán podnět k omezení způsobilosti k právním úkonům, či zbavení svéprávnosti, navrhuje osobu pro výkon opatrovníka, případně na základě rozhodnutí soudu funkci opatrovníka vykonává,
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení, věku, hrozící ztráty bydlení  nebo jiného důvodu v obci
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, na dožádání provádí sociální šetření různých aspektů životní situace klientů
 • zajišťuje pohřbení mrtvého, nebyla-li zjištěna jeho totožnost nebo nesjedná-li žádná osoba jeho pohřbení ve lhůtě stanovené zvláštním zákonem
 • spolupracuje s pracovními úřady, správami sociálního zabezpečení, Policií ČR, organizacemi na úseku zdravotnickém a dalšími orgány a institucemi v oblasti své působnosti
 • zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti
 • prostřednictvím svých pracovníků zabezpečuje činnost Komise pro sociálně právní ochranu dětí (zvláštního orgánu obce)  a Komise sociální a zdravotní (poradního orgánu Rady města Sedlčany)

Odbor sociálních věcí realizuje sociální práci, provádí sociální šetření, poskytuje sociální poradenství, zajišťuje metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, koordinuje krizovou pomoc. 
Analyzuje potřeby obyvatel správního území, zajišťuje informační, poradenskou, preventivní a výchovnou činnost, spolupracuje se státními i nestátními subjekty při poskytování sociálních a zdravotních služeb občanům na území své působnosti.

Sociální péče je poskytována pro občany správního obvodu/regionu obce s rozšířenou působností Sedlčany, a to v hlavních dvou oblastech, které určují charakter činnosti úseků práce: sociální péče a sociálně právní ochrana dětí.