Odbor sociálních věcí | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je úterý 19.9.2017
Svátek má Zita, zítra Oleg

Upoutávka

MMČR v Autocrossu - sedlčanská kotlina
Cholín
Sedlčanská kotlina
Ručně malovaná mapa
Sedlčanská retenční nádrž
Kostel sv. Martina
Vysoký Chlumec
webový průvodce
Sedlčansko
Sedlčansko
Sedlčansko
Pomůžeme handicapovaným najít práci
Sedlčanská retenční nádrž
Plán pochodů II. pololetí 2017
Sedlčany
Virtuální prohlídky
Září
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Odbor sociálních věcí

 Kde nás najdete?

 • 1. patro budovy Radnice Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka 32, od schodiště vlevo
 • tel: 318 822 682, 318 822 582, 318 821 050 a znáte-li číslo linky (číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku - např. sekretářka A. Caltová – 318 822 582 140, nebo linky nepřidávejte a dovoláte se na ústřednu, kde Vás přepojí na požadovaného úředníka)
 • fax: 318 692 704

 

Pracovníci odboru

 Vedoucí odboru:
Úsek sociální péče
          agendy - sociální práce řešící nepříznivou situaci a přispívající k sociálnímu začleňování osob
                      - sociální kurátor                       
                      - stanovení úhrady za stravu a péči v případech umístění nezletilého dítěte do domova
                         pro  osoby se zdravotním postižením z rozhodnutí soudu
                      - přestupky na úseku sociálních věcí a sociálně-právní ochrany dětí
                      - vydávání doporučení k uzavření smlouvy v bytech zvláštního určení
 
          agenda  - sociální práce řešící nepříznivou situaci a přispívající k sociálnímu začleňování osob
 
          agendy - sociální práce řešící nepříznivou situaci a přispívající k sociálnímu začleňování osob
                     - zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění
                     - opatrovnictví
                     - výdej parkovacích průkazů „O7“ držitelům průkazu mimořádných výhod
 
          agendy  - hospodaření se zdravotnickým materiálem
                      - uzavírání smluv s poskytovateli sociálních služeb
 
Úsek sociálně-právní ochrany dětí
          agendy - náhradní rodinná péče
                     - dohody o výkonu pěstounské péče
 
          agendy - náhradní rodinná péče
                     - dohody o výkonu pěstounské péče
 
          agendy - terénní sociální pracovník
                     - kolizní opatrovnictví nezletilých
 
          agenda - terénní sociální pracovník
                     - kolizní opatrovnictví nezletilých
 
          agenda - terénní sociální pracovník
                     - kolizní opatrovnictví nezletilých
 
          agenda - kurátor pro děti a mládež
 
Úsek výkonu samosprávních a ostatních činností
 
        agendy - šetření pro účely potřeb města Sedlčany
                   - dar/příspěvek na komunální odpad
                   - spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
 
         agenda – sociální pohřby
 
          agendy  - Klub důchodců Sedlčany
                      - tísňová péče Areíon  

Úřední hodiny 

 

pondělí    8.00 - 12.00    12.30 - 17.00
úterý       8.00 - 12.00    12:30 - 15.00
středa      8.00 - 12.00    12.30 - 17.00
 

Pracovní doba 

 

pondělí   8.00 - 12.00    12.30 - 17.00
úterý      8.00 - 12.00    12.30 - 15.30
středa    8.00 - 12.00     12.30 - 17.00
čtvrtek   8.00 - 12.00     12.30 - 15.30
pátek      8.00 - 12.00     12.30 - 15.00
 

Po dohodě s příslušným pracovníkem lze věc vyřídit kdykoli v pracovní době Městského úřadu.

Činnost, působnost a kompetence:

1. Sociální péče v rámci přenesené působnosti:

 - v obvodu vlastního města

 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • vykonává státní správu na úseku sociálně právní ochrany dětí
 • poskytuje občanům odborné poradenství, případně pomoc při poskytování dávek sociální péče

  - v obvodu obce s rozšířenou působností

 • vykonává státní správu na úseku sociálně právní ochrany dětí
 • vykonává státní správu na úseku péče o těžce zdravotně postižené občany 
 • vykonává státní správu dle zákona o sociálních službách 
 • vykonává státní správu na úseku drogové prevence a pomoci menšinám 
 • vykonává státní správu na úseku zdravotnictví 
 • projednává přestupky na úseku sociálních věcí podle  § 28 a § 29 odst. 1, písm. g) zákona č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává přestupky na úseku sociálně právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • vede evidenci a hospodaří s tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem na omamné látky dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změněn některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vydává pro osoby se zdravotním postižením parkovací průkazy, označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
 • vede agendu správního řízení ve věci stanovení  úhrady za stravu a péči v případech umístění nezletilého dítěte do domova pro osoby se zdravotním postižením z rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření
 • na základě pověření zastupuje obec s rozšířenou působností při uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby u osoby, která dle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce

2. Sociální péče v rámci samostatné působnosti

 • v rámci schváleného rozpočtu dohlíží na činnost a hospodaření Klubu důchodců Sedlčany
 • zajišťuje plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování, spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb regionu
 • plní úkoly v oblasti protidrogové politiky
 • spolupracuje se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi a charitativními organizacemi s cílem vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči
 • organizuje a poskytuje sociální péči občanům v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a za podmínek stanovených usneseními orgánů města
 • zajišťuje úkoly související se sociálně právní ochranou dětí
 • zajišťuje úkoly vyplývající ze zákona o sociálních službách
 • u evidovaných žádostí o umístění do domů s pečovatelskou službou provádí sociální šetření v rodinách žadatelů, případně aktualizační šetření 
 • u zájemců o uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby s místním poskytovatelem – Pečovatelskou službou Sedlčany, provádí sociální šetření za účelem vydání stanoviska a doporučení
 • na základě požadavku soudu provádí šetření u osob, u nichž byl dán podnět k omezení způsobilosti k právním úkonům, či zbavení svéprávnosti, navrhuje osobu pro výkon opatrovníka, případně na základě rozhodnutí soudu funkci opatrovníka vykonává,
 • zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení, věku, hrozící ztráty bydlení  nebo jiného důvodu v obci
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí, na dožádání provádí sociální šetření různých aspektů životní situace klientů
 • zajišťuje pohřbení mrtvého, nebyla-li zjištěna jeho totožnost nebo nesjedná-li žádná osoba jeho pohřbení ve lhůtě stanovené zvláštním zákonem
 • spolupracuje s pracovními úřady, správami sociálního zabezpečení, Policií ČR, organizacemi na úseku zdravotnickém a dalšími orgány a institucemi v oblasti své působnosti
 • zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti své působnosti
 • prostřednictvím svých pracovníků zabezpečuje činnost Komise pro sociálně právní ochranu dětí (zvláštního orgánu obce)  a Komise sociální a zdravotní (poradního orgánu Rady města Sedlčany)

Odbor sociálních věcí realizuje sociální práci, provádí sociální šetření, poskytuje sociální poradenství, zajišťuje metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, koordinuje krizovou pomoc. 
Analyzuje potřeby obyvatel správního území, zajišťuje informační, poradenskou, preventivní a výchovnou činnost, spolupracuje se státními i nestátními subjekty při poskytování sociálních a zdravotních služeb občanům na území své působnosti.

Sociální péče je poskytována pro občany správního obvodu/regionu obce s rozšířenou působností Sedlčany, a to v hlavních dvou oblastech, které určují charakter činnosti úseků práce: sociální péče a sociálně právní ochrana dětí.