Odbor školství a památkové péče | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je pátek 19.4.2019
Svátek má Rostislav, zítra Marcela

Upoutávka

webový průvodce
Duben
P Ú S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Odbor školství a památkové péče

 Tel.:    318 822 742  linka  243 – školství

                                linka  244 – památková péče

Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např.
Sekretářka A. Caltová – 318 822 582 140, nebo linky nepřidávejte
a dovoláte se na ústřednu, kde Vás přepojí na požadovaného
úředníka.

 

Vedoucí Úseku školství a vedoucí Úseku památkové péče: Dana Čížková, e-mail: cizkova@mesto-sedlcany.cz, služební mobil: 604 240 582    

Referent pam. péče: Iva Svobodová, e-mail: svobodova@mesto-sedlcany.cz, mobil: 733 353 417

 

Činnost odboru na úseku školství    

 na úseku samosprávy

vypracovává ve spolupráci s řediteli a ostatními odbory zřizovací listiny školských příspěvkových organizací zřízených městem

ve spolupráci s řediteli škol zpracovává podklady pro zařazení školských příspěvkových organizací do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení

provádí kontrolní činnost ve školských příspěvkových organizacích

projednává s řediteli škol zřízených městem koncepci rozvoje, návrh rozpočtu, personální a sociální podmínky pracovníků

 

 1. na úseku státní správy                                                      

zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti

připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem školám a školským zařízením

zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky škol a školských zařízení v rámci  své působnosti obce P3

shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školy a školská zařízení  ( statistické výkonové výkazy, výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství, ad)

     

          INFORMACE  PRO VEŘEJNOST     

          ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE sídlí v budově čp.34 na  náměstí T.G.Masaryka

           v 1. patře,  tel. 318 822 742 / 243

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 

Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku., člení se na první a druhé pololetí.První pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná dnem 1. února a končí 30. června.Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace vyhlašuje volné dny podle § 24 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitel školy, po projednání s žáky a zřizovatelem.

Školní prázdniny

Období školních prázdnin tvoří podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní prázdniny.

Podzimní prázdniny - trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října., jejich počátek stanoví MŠMT. V roce 2018 připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října.

Vánoční prázdniny – trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.

Ve školním roce 2018/2019 - od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019.

Pololetní prázdniny- trvají jeden den a připadají na pátek v době od 29. ledna do 4. února. V roce 2019 připadnou na pátek 1. února.

Jarní prázdniny trvají jeden týden. Ve školním roce 2018/2019 je pro okres Příbram stanoven termín jarních prázdnin od 11. března do 17. března 2019.

Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek a pátek, které předcházejí Pondělí velikonočnímu. V roce 2019 připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna.

Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce. Ve školním roce 2018/2019 skončí školní vyučování v pátek 28. června a nový školní rok začne v pondělí 2. září.


Informace pro širokou veřejnost zajímající se o školství

www.rejstrikskol.cz - vedený vydavatelstvím ASPI

 Související odkazy:

 • Školská legislativa -  Ústavní zákony  - Ústava

                                      - Listina základních práv a svobod,    

                                      - Zákony - Zákon 561/2004 Sb. „ školský zákon“

                                      - Zákon 564/2004Sb. „o ped. pracovnících“

 

 • Rodiče a škola - práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců     

                                -  ředitel školy a Rada školy                         

Odkazy na instituce:

 • Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy (dotační programy, ekonomika, vzdělávání) - www.msmt.cz
 • Česká školní inspekce (inspekční zprávy ČŠI, kriteria hodnocení  ČŠI) - www.csicr.cz                     
 • Středočeský kraj - vzdělávací nabídka škol a školských zařízení Stř.  kraje pořádané pro veřejnost
                              (přehled  vzdělávacích programů, kurzy, školení)

                                      -  adresář škol a školských zařízení všech zřizovatelů na území Středočeského kraje - https://www.kr-stredocesky.cz/urad

Důležité kontakty: 

Česká školní inspekce, Ústředí - Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5.,

Telefon : 251 023 127,  Fax: 251 566 789,  E-mail : posta@csicr.cz

Ústřední školní inspektor: Mgr. Tomáš Zatloukal

 Středočeský inspektorát - Arabská 683, 160 66 Praha 6     

tel.:  235 091 034                        

e-mail .  csi.s@csicr.cz  http://www.csicr.cz

ředitel: Mgr. Petr Drábek

e-mail: Petr.Drabek@csicr.cz

tel: 235 091 033

mobil: 606 452 964

Okresní pracoviště ČŠI - 28.října 24, 261 01 Příbram VII,

tel., fax 318 624 671

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11,  150 21 Praha 5

Odbor školství - telefon : 257 280 … / linka/

fax : 257 280 588 ,  e-mail :  odborskolstvi@kr-s.cz, https://www.kr-stredocesky.cz/urad

vedoucí odboru:

Mgr. et Mgr. Martin Müller, tel.: 257 280 293, muller@kr-s.cz

sekretariát – tel.: 257 280 292  

vedoucí oddělení školské ekonomiky – tel.: 257 280 549

vedoucí oddělení správní a organizační – tel.: 257 280 222

vedoucí oddělení financování a rozpočtu školství – tel.: 257 280 294

vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství – tel.: 257 280 799

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

územní pracoviště Příbram

U Nemocnice 85, 261 01,Příbram 1

tel. č. 318 622 055

web: http://khsstc.cz/obsah/Pribram_58_1.html

Speciálně pedagogické centrum Příbram pro žáky s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

http://ouu.pb.cz/specialni-pedagogicke-centrum

Adresa SPC Příbram

Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Telefonní kontakty

318 472 150, 702 060 955

spcpribram@ouu.pb.cz

Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje,

pobočka  Příbram :  Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram IV,

tel. 318 624 085, 

e-mail ppppb@volny.cz

web: http://pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pb

vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Štěpán Duník

tel: 733 640 081

Okresní rada odborového svazu pracovníků školství,  28.října 24,

 261 01 Příbram , telefon : 318 624 179, e-mail : oros@volny.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,

tel. 234 811 111

fax -  podatelna  257 193 790

http://www.msmt.cz

e-podatelna: posta@msmt.cz

 

Činnost odboru na úseku památkové péče

V oblasti kultury vykonává odbor pouze činnosti týkající se památkové péče, vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Přenesená působnost:

 • Vykonává a organizuje státní památkovou péči ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany (zák. č. 388/2002 Sb.), v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.
 • Vede seznam kulturních památek pro svůj správní obvod.
 • Přijímá a kontroluje správnost a úplnost žádostí vlastníků kulturních památek, objektů v ochranném pásmu kulturních památek a objektů v památkových zónách o vydání závazného stanoviska státní památkové péče.
 • Postupuje tyto žádosti Národnímu památkovému ústavu k vyjádření.
 • Odborná vyjádření NPÚ postupuje vlastníku k vyjádření, které bere též v úvahu při vydání závazného stanoviska.
 • Vydává závazná stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky.
 • Vydává závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu.
 • Administruje případná odvolání vlastníků proti závaznému stanovisku.
 • Vede správní řízení s vlastníky ve věci porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 • Kontroluje a stvrzuje dodržení podmínek přidělení vlastníky vyžádané dotace z veřejných prostředků k obnově kulturní památky.
 • Provádí výkon státního stavebního dohledu při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče.
 • Dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, v platném znění, a předpisů vydaných k jeho provedení.
 • Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem.
 • Aktualizuje evidenční údaje, stavebně historické popisy, a na základě terénní práce vytváří fotodokumentaci památkově chráněných a ostatních stavebně historicky hodnotných objektů.
 • Usměrňuje péči o kulturní památky a zajišťuje metodickou pomoc obecním úřadům v  památkové péči.
 • Zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky pro územní působnost patřící pod stavební úřady – Sedlčany, Petrovice, Sedlec – Prčice, Milín a Kamýk nad Vltavou (podrobnosti o způsobech zabezpečování těchto předpokladů stanoví Ministerstvo kultury vyhláškou).
 • Spolupracuje s příslušnými orgány státní správy (zejména s Ministerstvem kultury ČR, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze a Archeologickým ústavem v Praze) a dalšími kulturními institucemi, středisky a zařízeními.

Samostatná působnost:

 • Pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené jim zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (vychází z odborných vyjádření odborné organizace státní památkové péče).
 • Poskytuje informace z oblasti památkové péče pro rozvoj cestovního ruchu, zejména pro potřeby regionálního informačního střediska.

Seznam restaurátorů s licencí MK