Odbor školství a památkové péče | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je neděle 16.6.2019
Svátek má Zbyněk, zítra Adolf

Upoutávka

Odhalení pamětní desky J. Balabána
Častoboř
Zámek Radíč
Závody v aerobiku
Městské slavnosti ROSA 2019
Vrškamýk
Sedlčanka
Jesenická křížová cesta
Ostromeč
Vrchotovy Janovice
Městské slavnosti ROSA 2019
Městské slavnosti ROSA 2019
Městské slavnosti ROSA 2019
Váchův špejchar
Odhalení pamětní desky J. Balabána
Husova kazatelna
Poštovna
Slapská přehrada
Vyhlídka opata Zavorala
Odhalení pamětní desky J. Balabána
Klub důchodců - vystoupení ZUŠ
Městské slavnosti ROSA 2019
Městské slavnosti ROSA 2019
Červený Hrádek
webový průvodce
Městské slavnosti ROSA 2019
náměstí T. G. Masaryka
Městské slavnosti ROSA 2019
Větrný mlýn u Příčov
Klub důchodců - vystoupení ZUŠ
Drahoušek
Husova lípa
Červen
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Odbor školství a památkové péče

 Tel.:    318 822 742  linka  243 – školství

                                linka  244 – památková péče

Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např.
Sekretářka A. Caltová – 318 822 582 140, nebo linky nepřidávejte
a dovoláte se na ústřednu, kde Vás přepojí na požadovaného
úředníka.

 

Vedoucí Úseku školství a vedoucí Úseku památkové péče: Dana Čížková, e-mail: cizkova@mesto-sedlcany.cz, služební mobil: 604 240 582    

Referent pam. péče: Iva Svobodová, e-mail: svobodova@mesto-sedlcany.cz, mobil: 733 353 417

 

Činnost odboru na úseku školství    

 na úseku samosprávy

vypracovává ve spolupráci s řediteli a ostatními odbory zřizovací listiny školských příspěvkových organizací zřízených městem

ve spolupráci s řediteli škol zpracovává podklady pro zařazení školských příspěvkových organizací do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení

provádí kontrolní činnost ve školských příspěvkových organizacích

projednává s řediteli škol zřízených městem koncepci rozvoje, návrh rozpočtu, personální a sociální podmínky pracovníků

 

 1. na úseku státní správy                                                      

zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti

připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem školám a školským zařízením

zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky škol a školských zařízení v rámci  své působnosti obce P3

shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školy a školská zařízení  ( statistické výkonové výkazy, výkazy o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství, ad)

     

          INFORMACE  PRO VEŘEJNOST     

          ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE sídlí v budově čp.34 na  náměstí T.G.Masaryka

           v 1. patře,  tel. 318 822 742 / 243

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

 

Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku., člení se na první a druhé pololetí.První pololetí začíná dnem 1. září a končí dnem 31. ledna následujícího kalendářního roku. Druhé pololetí začíná dnem 1. února a končí 30. června.Připadne-li začátek prvního pololetí na pátek, začíná vyučování následující pondělí. Připadne-li konec druhého pololetí na pondělí, končí vyučování předcházející pátek.Pokud se nejedná o nepředvídatelné situace vyhlašuje volné dny podle § 24 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ředitel školy, po projednání s žáky a zřizovatelem.

Školní prázdniny

Období školních prázdnin tvoří podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní prázdniny.

Podzimní prázdniny - trvají 2 dny a přičleňují se ke státnímu svátku 28. října., jejich počátek stanoví MŠMT. V roce 2018 připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října.

Vánoční prázdniny – trvají od 23. prosince do 2. ledna následujícího kalendářního roku včetně. Připadne-li 23. prosinec na úterý, začínají prázdniny již pondělím. Jestliže 3. leden připadne na pátek, končí prázdniny tímto pátkem.

Ve školním roce 2018/2019 - od soboty 22. prosince 2018 do středy 2. ledna 2019.

Pololetní prázdniny- trvají jeden den a připadají na pátek v době od 29. ledna do 4. února. V roce 2019 připadnou na pátek 1. února.

Jarní prázdniny trvají jeden týden. Ve školním roce 2018/2019 je pro okres Příbram stanoven termín jarních prázdnin od 11. března do 17. března 2019.

Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek a pátek, které předcházejí Pondělí velikonočnímu. V roce 2019 připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna.

Hlavní prázdniny trvají od skončení druhého pololetí školního vyučování do zahájení prvního pololetí v novém školním roce. Ve školním roce 2018/2019 skončí školní vyučování v pátek 28. června a nový školní rok začne v pondělí 2. září.


Informace pro širokou veřejnost zajímající se o školství

www.rejstrikskol.cz - vedený vydavatelstvím ASPI

 Související odkazy:

 • Školská legislativa -  Ústavní zákony  - Ústava

                                      - Listina základních práv a svobod,    

                                      - Zákony - Zákon 561/2004 Sb. „ školský zákon“

                                      - Zákon 564/2004Sb. „o ped. pracovnících“

 

 • Rodiče a škola - práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců     

                                -  ředitel školy a Rada školy                         

Odkazy na instituce:

 • Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy (dotační programy, ekonomika, vzdělávání) - www.msmt.cz
 • Česká školní inspekce (inspekční zprávy ČŠI, kriteria hodnocení  ČŠI) - www.csicr.cz                     
 • Středočeský kraj - vzdělávací nabídka škol a školských zařízení Stř.  kraje pořádané pro veřejnost
                              (přehled  vzdělávacích programů, kurzy, školení)

                                      -  adresář škol a školských zařízení všech zřizovatelů na území Středočeského kraje - https://www.kr-stredocesky.cz/urad

Důležité kontakty: 

Česká školní inspekce, Ústředí - Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5.,

Telefon : 251 023 127,  Fax: 251 566 789,  E-mail : posta@csicr.cz

Ústřední školní inspektor: Mgr. Tomáš Zatloukal

 Středočeský inspektorát - Arabská 683, 160 66 Praha 6     

tel.:  235 091 034                        

e-mail .  csi.s@csicr.cz  http://www.csicr.cz

ředitel: Mgr. Petr Drábek

e-mail: Petr.Drabek@csicr.cz

tel: 235 091 033

mobil: 606 452 964

Okresní pracoviště ČŠI - 28.října 24, 261 01 Příbram VII,

tel., fax 318 624 671

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11,  150 21 Praha 5

Odbor školství - telefon : 257 280 … / linka/

fax : 257 280 588 ,  e-mail :  odborskolstvi@kr-s.cz, https://www.kr-stredocesky.cz/urad

vedoucí odboru:

Mgr. et Mgr. Martin Müller, tel.: 257 280 293, muller@kr-s.cz

sekretariát – tel.: 257 280 292  

vedoucí oddělení školské ekonomiky – tel.: 257 280 549

vedoucí oddělení správní a organizační – tel.: 257 280 222

vedoucí oddělení financování a rozpočtu školství – tel.: 257 280 294

vedoucí oddělení koncepce a rozvoje školství – tel.: 257 280 799

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

územní pracoviště Příbram

U Nemocnice 85, 261 01,Příbram 1

tel. č. 318 622 055

web: http://khsstc.cz/obsah/Pribram_58_1.html

Speciálně pedagogické centrum Příbram pro žáky s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením

http://ouu.pb.cz/specialni-pedagogicke-centrum

Adresa SPC Příbram

Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV

Telefonní kontakty

318 472 150, 702 060 955

spcpribram@ouu.pb.cz

Pedagogicko – psychologická poradna Středočeského kraje,

pobočka  Příbram :  Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram IV,

tel. 318 624 085, 

e-mail ppppb@volny.cz

web: http://pppstredoceska.cz/kontakty.php?lokalita=pb

vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Štěpán Duník

tel: 733 640 081

Okresní rada odborového svazu pracovníků školství,  28.října 24,

 261 01 Příbram , telefon : 318 624 179, e-mail : oros@volny.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,

tel. 234 811 111

fax -  podatelna  257 193 790

http://www.msmt.cz

e-podatelna: posta@msmt.cz

 

Činnost odboru na úseku památkové péče

V oblasti kultury vykonává odbor pouze činnosti týkající se památkové péče, vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

Přenesená působnost:

 • Vykonává a organizuje státní památkovou péči ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany (zák. č. 388/2002 Sb.), v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.
 • Vede seznam kulturních památek pro svůj správní obvod.
 • Přijímá a kontroluje správnost a úplnost žádostí vlastníků kulturních památek, objektů v ochranném pásmu kulturních památek a objektů v památkových zónách o vydání závazného stanoviska státní památkové péče.
 • Postupuje tyto žádosti Národnímu památkovému ústavu k vyjádření.
 • Odborná vyjádření NPÚ postupuje vlastníku k vyjádření, které bere též v úvahu při vydání závazného stanoviska.
 • Vydává závazná stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky.
 • Vydává závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu.
 • Administruje případná odvolání vlastníků proti závaznému stanovisku.
 • Vede správní řízení s vlastníky ve věci porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
 • Kontroluje a stvrzuje dodržení podmínek přidělení vlastníky vyžádané dotace z veřejných prostředků k obnově kulturní památky.
 • Provádí výkon státního stavebního dohledu při obnově kulturních památek a při stavbě, změně stavby, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovacích pracích na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu z hlediska státní památkové péče.
 • Dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči, v platném znění, a předpisů vydaných k jeho provedení.
 • Koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka“ a velkým státním znakem.
 • Aktualizuje evidenční údaje, stavebně historické popisy, a na základě terénní práce vytváří fotodokumentaci památkově chráněných a ostatních stavebně historicky hodnotných objektů.
 • Usměrňuje péči o kulturní památky a zajišťuje metodickou pomoc obecním úřadům v  památkové péči.
 • Zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky pro územní působnost patřící pod stavební úřady – Sedlčany, Petrovice, Sedlec – Prčice, Milín a Kamýk nad Vltavou (podrobnosti o způsobech zabezpečování těchto předpokladů stanoví Ministerstvo kultury vyhláškou).
 • Spolupracuje s příslušnými orgány státní správy (zejména s Ministerstvem kultury ČR, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze a Archeologickým ústavem v Praze) a dalšími kulturními institucemi, středisky a zařízeními.

Samostatná působnost:

 • Pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené jim zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (vychází z odborných vyjádření odborné organizace státní památkové péče).
 • Poskytuje informace z oblasti památkové péče pro rozvoj cestovního ruchu, zejména pro potřeby regionálního informačního střediska.

Seznam restaurátorů s licencí MK