Informace památkové péče | Městský úřad Sedlčany
 

Dnes je sobota 19.1.2019
Svátek má Doubravka, zítra Ilona

Upoutávka

Pokus o český rekord
Rozsvícení vánočního stromu
Sedlčansko
Vánoce v muzeu
Sedlčansko
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Kostel sv. Martina
Pohled na zasněžené náměstí
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Náměstí T. G. M.
Větrný mlýn Příčovy
Sedlčany
Ssedlčanské náměstí
Vyhlášení reprezentantů města
Musík
Sedlčany
Sedlčany - náměstí T.G.M.
Sedlčansko
Kostel sv. Martina
Sedlčansko
Musík
Městské muzeum
Veřejné bruslení - leden
webový průvodce
Pokus o český rekord
Sedlčanská přehrada
Leden
P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Slovensko France Germance Great Britain Poland Spain Russia

Informace památkové péče

OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOVITOSTI, KTERÁ NENÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU, ALE NACHÁZÍ SE V MPZ, VPZ A OCHRANNÉM PÁSMU

 

JAK BUDETE JAKO VLASTNÍK POSTUPOVAT:

Informace k podání + plná moc

1. Popis Obnově evidované kulturní památky (nemovité i movité) musí předcházet vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče, tj. odboru školství a kultury Městského úřadu Sedlčany. Zamýšlené stavební úpravy nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v ochranném pásmu, městské památkové zóně ( MPZ) nebo vesnické památkové zóně ( VPZ) musí též předcházet vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče, tj. odboru školství a kultury Městského úřadu Sedlčany.

2. Ochranná pásma, MPZ, VPZ :
SEDLEC – PRČICE – prohlášena městská památková zóna Sedlec – Prčice, vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476 / 1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992
RADÍČ – ochranné pásmo Zámku Radíč, nemovité kulturní památky rejstř. č. 2546, zřízené podle vyhl. č. 118 / 1959 Úl. o památkových ochranných pásmech
VYSOKÝ CHLUMEC – ochranné pásmo Hradu Vysoký Chlumec, nemovité kulturní památky rejstř. č. 2604, zřízené podle vyhl. č. 118 / 1959 Úl. o památkových ochranných pásmech
KOJETÍN – vesnická památková zóna, vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 413, ze dne 24. 6. 2004 / platnost od 1. 1. 2005
POREŠÍN – vesnická památková zóna, vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 413, ze dne 24. 6. 2004 / platnost od 1. 1. 2005
KŘEPENICE – ochranné pásmo tvrze Křepenice (vyhlášeno v roce 1982)

3. Postup správního řízení
Na základě vlastnoručně podepsané žádosti vlastníka (formuláře viz. dále) je zahájeno správní řízení. Vlastník může pověřit jednáním jinou osobu, ale pouze na základě plné moci. Zástupce odboru školství a kultury Městského úřadu Sedlčany požádá o písemné odborné vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze (dále jen NPÚ Praha). Po obdržení odborného vyjádření NPÚ seznámí zástupce MěÚ Sedlčany žadatele s podklady pro vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí. Poté je vydáno závazné stanovisko, ve kterém je uvedeno, zda jsou žadatelem navrhované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a jsou stanoveny základní podmínky, za nichž lze tyto práce dále připravovat a provést. Závazné stanovisko se vydává v případech, kdy dále o věci rozhoduje stavební úřad. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolat se lze až proti rozhodnutí stavebního úřadu, ve kterém musí být závazné stanovisko zahrnuto. Pokud jde např. o movité kulturní památky, o kterých nerozhoduje stavební úřad, vydává se k věci rozhodnutí, proti kterému se může účastník správního řízení do 15-ti dnů odvolat.

Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant se zástupcem NPÚ Praha.

4. Příručka pro vlastníky kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích Středočeského kraje

5. Potřebné formuláře a doklady
Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru školství a kultury a na webových stránkách Městského úřadu Sedlčany. Příslušné doklady potřebné k zahájení správního řízení jsou uvedeny na žádosti. Žádné správní poplatky se neplatí.
 
6. Lhůty pro vyřízení žádosti
Lhůtu pro vyřízení žádosti – vydání správního rozhodnutí (závazného stanoviska) stanoví zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a to 30 dní, ve složitých případech 60 dní.
 
7. Právní předpisy
Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a prováděcí vyhláška č. 66/1988 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) a Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 
8. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností
Při nedodržení podmínek závazného stanoviska a při provádění stavebních úprav bez závazného stanoviska uloží odbor školství a kultury Městského úřadu Sedlčany pokutu. Pokuta může být uložena až do výše 2.000.000,-Kč.

9. Kontakty
Městský úřad, odbor školství a kultury, nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany 264 80,
Na úseku památkové péče Vaší žádost vyřídí:
Iva Svobodová, tel: 318 822 742 / l. 244, mob. 733 353 417, svobodova@mesto-sedlcany.cz
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov, www.npu.cz
Oddělení péče o památky architektury, stavitelství a urbanismu
Mgr. Jindřiška Černochová – 724 663 768, cernochova.jindriska@npu.cz
Oddělení péče o specifické druhy nemovitých kulturních památek, lidová architektura
Mgr. Jana Berková – 274 008 262, berkova.jana@npu.cz
Zahradní architektura
Ing. Aleš Rudl – 602 579 984, rudl.ales@npu.cz
Oddělení péče o památky sochařství, malířství a uměleckého řemesla
Mgr. Marie Kuldová – 274 008 252, kuldova.marie@npu.cz
Příspěvky z Havarijního střešního fondu
Ing. Bohumila Králová – 274 008 270, kralova.bohumila@npu.cz

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
Odkaz na webové stránky: www.kr-stredocesky.cz
Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Odkaz na webové stránky: www.mkcr.cz
Archeologický ústav AV, Letenská 123/4, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Odkaz na webové stránky: www.arup.cas.cz
Ústav archeologické památkové péče středních Čech_ÚAPPSČ
Odkaz na webové stránky: www.uappsc.c